GENEL KURUL HAZIRLIKLARI

GENEL KURUL HAZIRLIKLARI

KMK 29. Maddeye göre Kat Malikleri Kurulu ; yılda bir defadan az olmamak şartı ile yönetim planında gösterilen zamanlarda , belirtilmemiş ise yılın ilk ayında toplanır . Toplu yapılarda iki yılda bir den az olmamak şartı ile yine aynı koşullar ile toplanır.

Olağan Genel kurul çağrısı , karar defterinde daha önce belirtilmiş tarihler dikkate alınarak ve en az onbeş gün öncesinden yapılır. Bu çağrı Kat maliklerine elden imza karşılığı veya posta yolu yapılır. Yapılacak çağrı davetine , toplantı gündem maddeleri , çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan 2. toplantının tarih,yer ve zamanı mutlaka belirtilmelidir.

Genel Kurul da ilk olarak Kat malikleri arasından Divan başkanı ve katip seçilir. Toplantı Divan Başkanı tarafından yönetilir ve Katip tarafından da tutanaklara geçirilir. Yönetici / Yönetim ve Denetmen / Denetim Kurulu ayrı olarak, döneme ait faaliyet raporlarını ibra edilmesi için sunar. Bundan sonra var olan yönetimin ya da yeni yönetimin seçilmesi için oylama yapılır . Seçilmiş yönetim bundan sonraki döneme ait bütçesini ve İşletme Projesini açıklar ve Kat Maliklerinin çoğunluğunun kabulü ile bütçe , işletme projesi onaylanır. Tüm bunlar Toplantı tutanakları ile birlikte karar defterine işlenir. Toplantıya katılan Kat maliklerinin öneri ve şikayetlerinin de görüşülmesi ile birlikte toplantı sondalandırılır.

Her bir bağımsız bölüm sahibi kat malikinin arsa payına bakılmaksızın bir oyu vardır .Birden fazla bağımsız bölümü olan kat maliki her bağımsız bölümü için ayrı oy hakkına sahiptir. Ancak kullanacağı oy sayısı , toplam oy sayısının üçte birinden fazla olamaz. Kat maliki toplantı için vekil atayabilir , birden fazla bağımsız bölümü olan kat malikinin vereceği vekalet sayısı , toplam oyların yüzde beşinden fazla olamaz . Bir bağımsız bölümün birden fazla maliki olması durumunda Genel Kurulda diğerlerini sadece bir kişi temsil eder. Kat maliki isterse kiracısına da vekalet verebilir. Kat malikinin kendisini ilgilendiren hususlarda oy hakkı yoktur.